fbpx Simón Coll Xocolaters

Enviaments gratuïts en compres superiors a 45€. Península i Balears.

"SORTEIG SIMÓN COLL X BIRBA"

Bases legals

GALETES CAMPRODON SA, amb CIF A17131905 i amb domicili social a C-38 pk 8,3 Colònia Estabanell- 17867 Camprodon, d’ara endavant el “Organitzador” ha organitzat la següent promoció al costat de SIMÓN COLL XOCOLATERS SA, amb CIF A08720781 i amb domicili social en Carrer de Sant Pere, 37, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona:

ARTICLE PRIMER: Objecte. – Amb motiu d’augmentar la interacció amb les seves comunitats digitals amb una durada d’1 setmana, des del 9 de setembre 2021 fins el 16 de setembre 2021, l’Organitzador realitzarà una promoció anomenada “Sorteig Simón Coll x Birba” d’ara endavant la “Promoció” , els termes i condicions es regulen en les presents bases.

ARTICLE SEGON: Contingut i Mecànica. -Els que vulguin participar en la promoció publicada a Instagram han de ser seguidor de @simoncollxocolaters i @galletasbirba a Instagram, esmentar a 1 amic / a en els comentaris i respondre a la pregunta.

El nombre de participants és il·limitat, i pot fer comentaris tantes vegades com es vulgui sempre i quan tot seguit s’indiquen a amics diferents.

ARTICLE TERCER: Premi. – El premi de la promoció, d’ara endavant el “Premi”, consistirà en un dels 3 lots de berenar que podrà escollir cada guanyador:

  1. Lot berenar Clàssica: 1 Pack Núria Original + 1 rajola de Xocolata amb llet tradicional de Simón Coll.
  2. Lot berenar Eco: 1 pack Núria Bio Xocolata i Taronja caramel·litzada + 1 rajola de Xocolata 70% Cacau ecològic de Simón Coll.
  3. Lot berenar Exòtica: 1 Pack Núria 0% Sucres de Xocolata, Maduixes i Fruits vermells + 1 rajola de Xocolata 70% Cacau amb Taronja.

ARTICLE QUART: Sorteig. –

4.1. Entre els participants que compleixin el que estableix l’article segon es procedirà a seleccionar 2 guanyadors d’Instagram acord amb l’exposat en el punt 4.2.

4.2. El sorteig es realitzarà a partir d’una plataforma de concursos que determina els guanyadors de manera aleatòria i a l’atzar en les dues xarxes socials.

L’Organitzador contactarà amb els guanyadors en el termini màxim de 5 dies hàbils des que es comuniquin les persones guanyadores.

4.3. Es seleccionarà 2 guanyadors suplents per al sorteig efectuat en cada xarxa social en cas de no rebre resposta per part d’algun dels guanyadors inicials.

ARTICLE CINQUÈ: Lliurament de el Premi. –

5.1. El Premi serà lliurat, prèvia confirmació fidedigna per part de l’Organitzador de les dades del respectiu possible guanyador i el cabal compliment de les presents bases. L’Organitzador es reserva el dret d’exigir la demostració de la identitat del guanyador, previ al lliurament de el Premi, mitjançant l’exhibició del seu document nacional d’identitat, llicència de conduir o passaport vigent. El guanyador que no pugui acreditar indubtablement la seva identitat a l’Organitzador dins dels 5 dies següents al requeriment haurà d’acreditar a través del mitjà que l’Organitzador li indiqui; en cas d’encara no poder acreditar-la, s’entendrà que el guanyador no va ser hagut;

5.2. Per això, dins del termini de 5 dies hàbils comptats des de la realització del sorteig respectiu, els possibles guanyadors seran contactats per l’Organitzador a través de l’enviament d’un correu electrònic i / o missatge intern per plataforma de xarxa social per als detalls de l’enviament ;

5.3. El guanyador rebrà el seu premi en l’adreça facilitada amb els ports pagats dins dels 10 dies comptats des del contacte que hagi pres amb l’Organitzador;

5.4. En el cas de no trobar el guanyador en l’adreça facilitada, es procedirà a un segon intent. En cas de no aconseguir contactar per segona vegada per fer el lliurament de el premi, el guanyador perdrà tot dret respectiu a el premi i es procedirà a contactar amb els guanyadors suplents;

5.5. Si per qualsevol causa justificada el respectiu guanyador no pogués rebre personalment el seu premi, aquest podrà encarregar la recepció a una tercera persona.

5.6. Perfeccionada del lliurament material de el Premi per part de l’Organitzador, segons sigui el cas, la responsabilitat sobre el mateix és d’exclusiva compte i risc del respectiu guanyador;

5.7. Els possibles guanyadors que, un cop contactats per l’Organitzador, no donessin resposta dins dels 30 dies correguts comptats des de la data de publicació de resultats del sorteig corresponent perdran tot dret al respectiu Premi;

5.8. Es procedirà a contactar al guanyador suplent sota les mateixes condicions i terminis que corresponen al possible guanyador;

5.9. No havent pogut contactar amb cap possible guanyador, s’extingiran les obligacions que a l’Organitzador li correspongui pel que fa al lliurament dels Premis i declararà deserta aquesta part de la promoció;

ARTICLE SISÈ: Durada i extensió territorial. –

6.1. La promoció serà vigent des del dijous 9 de setembre fins al dijous 16 de setembre 2021.

6.2. La promoció només serà vàlida per a tota la Península.

ARTICLE SETÈ: Restriccions. –

7.1. Només podran participar en la promoció persones capaces de conformitat amb la legislació espanyola majors de 18 anys.

7.2. El guanyador no pot exigir el seu Premi en diners;

7.3. Tot despesa en què incorri el guanyador de el Premi amb posterioritat a la seva entrega és del seu càrrec;

7.4. L’Organitzador, més enllà de les obligacions legals de garantia, no es responsabilitza per la pèrdua, pèrdua, robatori, furt, dany físic, desgast o desperfecte ocorregut a el Premi amb posterioritat a la seva respectiva lliurament;

7.5. Serà responsabilitat dels guanyadors utilitzar, aplicar i / o destinar els Premis que rebin a l’ús gaudi i destí que, sens dubte, li corresponguin, especialment si la seva entitat i / o embolcall detalla condicions especials de conservació;

7.6. L’Organitzador no es responsabilitza pels desperfectes ocasionats per la incorrecta manipulació i / o mal ús que es realitzi dels Premis.

ARTICLE VUITÈ: Exclusions. – Queden exclosos de participar de la promoció:

8.1. Els treballadors de l’Organitzador i el personal involucrat de l’agència de publicitat, agència de promocions i / o auspiciadores de la promoció, amb l’objecte de desenvolupar i / o executar la promoció ni familiars d’aquests;

8.2. Qualsevol persona que, a qualsevol títol, hagi participat directament en la preparació i / o execució de la present promoció.

ARTICLE NOVÈ: disposicions finals. –

9.1. Coneixement de les bases de la promoció: S’entendrà que tota persona que participi en la Promoció ha conegut i acceptat íntegrament aquestes bases, obligant-se a complir-les;

9.2. Quantitat de productes disponibles a la promoció (estoc): En cas que amb ocasió de la promoció s’indiqui un nombre determinat de productes en Promoció, es deixa constància que aquest nombre és la quantitat que l’Organitzador posarà, per si o per encàrrec de tercers, a disposició dels consumidors durant la vigència de la promoció. La referida quantitat de productes en Promoció ha estat establerta per l’Organitzador d’acord amb la estimació esperada de participació per part dels consumidors en la Promoció. Per tant, l’Organitzador es compromet a posar a disposició dels consumidors, durant la vigència de la promoció, el nombre total de productes que indiqui en ocasió de la promoció, però en cap cas es fa responsable ni assumeix cap deure en relació amb l’adquisició i / o bescanvi efectiu que pugui existir dels productes en Promoció per part dels consumidors durant la vigència d’aquesta. En conseqüència, si els productes en Promoció són adquirits i / o canviats en un nombre inferior al previst, l’Organitzador disposarà de el romanent, d’haver algun, de la manera que estimi convenient al finalitzar la Promoció. Si, per contra, els consumidors adquireixin i / o canviessin tots els productes en Promoció en una data anterior a la de terme de la Promoció, aquesta acabarà a l’hora d’esgotar l’estoc de productes en Promoció indicat;

9.3. Cessió de drets: L’acceptació de les presents bases, implica el consentiment per part dels participants perquè l’Organitzador incorpori les dades personals facilitades pels guanyadors a un fitxer de caràcter personal, titularitat de l’Organitzador.

La utilització de les dades dels participants no implica remuneració ni cap benefici per a ells.

D’acord amb el que disposa la L.O. 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

9.4. Modificacions: Sempre que no import una alteració substancial, disminució i / o menyscabament en les condicions essencials de la promoció, l’Organitzador podrà modificar la seva durada, lloc i dates del sorteig, Premis i altres característiques i condicions d’aquesta, el que serà comunicat oportunament mitjançant el mateix sistema per publicitar les presents bases;

9.5. Reserva d’accions: L’Organitzador es reserva el dret d’iniciar les accions legals que procedeixin en cas de detectar irregularitats durant la promoció, incloent, però no limitant a falsificació o adulteració de dades, la intervenció de programari o elements aliens a la destresa humana que puguin alterar el normal funcionament de la promoció.

PUBLICITAT DE LES PRESENTS BASES: Es deixa constància que aquestes bases seran disponibles per a la consulta a la web de SIMÓN COLL Xocolaters S.A., www.simoncoll.es